Sidebar

29
ne, bře

BLOGEE
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Nedávno se na mne obrátil, kdysi můj bývalý potenciální klient, který snad jako jediný dokázal přiznat, že se mýlil. Naštěstí ne ve mě. 

 

Pokusím se dnes o odbornou baladu o očích svépomocníka (člověk, který staví bez stavebni firmy, vedení a dohledu sám). Jako stavební dozor dnes již odmítám jak na běžícím páse zakázky, kde se klienti domnívají, že stavba svépomocí je levnější a pro všechny smysluplnější. Snad ani desítky důkazů, příběhů nikdy nedokáží vystihnout podstatu problému. 

Stavba svépomocí je delší, dražší a způsobuje mnohdy rodinné krize, problémy a zbytečnou ztrátu drahocenného času. Základním kamenem touhy si dům postavit sám je chamtivost a neschopnost posoudit rizika. Dalším podstatným faktorem krize je neschopnost svépomocníka ocenit svůj volný čas a svoje znalosti. Ta touha mít svůj dům zaslepuje snad všechny smysly člověka. 

Internet a Youtube

Největší peklo je samozřejmě internetová dálnice, plná příspěvků umělců a dalších blbů. Většinou těch, co bydlí ještě u maminky a tatínka  a ještzě nepostavili ani boudu pro psa. Dnes je na Youtube tak obrovské množství návodů, že se ještě divím, že u každého domu dnes nestojí malá rodinná atomová elektrárna. Internet a různé speciální sociální sítě plné diskusí nepřináší vrásky na čele jen mě, ale i stavebním firmám. Je totiž úsměvné zjistit mnohdy zdroj pa-informací. 

Statistika

Pouze 10% stavebníků a svépomocníků, kteří se rozhodli pro tuto metodu výstavby skutečně ušetřilo, ale na úspory je třeba se dívat globálněji. Je úsporou, že stavbu svépomocí si staví člověk, který má výborné organizační a vyjednávací schopnosti. Má dobrou nákupní přípravu materiálu a především čas. Ušetří svépomocník pouze a jen v případě, že stavební firma, kterou si vybral a to nepečlivě a bez přípravy k jednání. Tedy abych to upřesnil, jen se stavební firmou, která ho nechce natáhnout a nepředraží nesmyslně zakázku a to z různých důvodů. Proč některé stavební firmy předražují? Jsou dva základní důvody. Buď mají hodně zakázek a nemají potřebu přijmout další. Nebo po chování stavebníka ji tzv.přepálí, aby ji dělat nemuseli. Někdy je lepší z politických důvodů zakázku neodmítnout upřímností, ale vyšší cenou, kterou stavebník nepřijme. Je to slušnější, než mu říci: "Pane vy jste neskutečný idiot a držgrešle. Vy šetříte už na projektu a chcete ještě od nás, abychom vám dali slevu?" Statisticky vychází, že slušná a korektní stavební firma stavebníka vyjde o 20% levněji než stavba svépomocí...samozřejmě pokud...

Mzda

Je stejná hodnota času člověka, který si vydělává v zaměstnání nebo podnikání 600 Kč/h a člověka, který je zaměstnancem s čistou mzdou 160,- Kč/h ? Nikoli. Ten první si totiž za hodinu, kterou se může věnovat své práci, může najmout dva lidi podobného tomu druhému a ještě mu zbude na život. 

A pak se podívejme na volný čas. Neštěstím svépomocníků je neschopnost ocenit hodnotu svého volného času, tedy toho, který otcové našich otců vybojovali zákoníkem práce. Proto dnes je pracovní doba 8,5 h a sobota neděle volno. Proto zbytek dne se máme věnovat odpočinku, koníčkům a rodině. 

Rodina

Nedávno jsem odjížděl z dokončené hrubé stavby, která šla do prodeje a stále v prodeji je, neboť majitel si stavbu svépomocí prostě svým choáním zasloužil. Tak dlouho tlačil na pilu, až ho stavební firma po základech poslala do místa, kde slunce nesvítí a bez stavebního dozoru se pustil do hrubé stavby. O tom kolik ho to stálo se nerozpovídal, ale na hrubé stavbě se svými kamarády strávil rok. Na stavbě, kterou stavební firma má za 3 měsíce. Všechny víkendy, všechny dovolené a když měl trošku energie po práci, tak si vyšvihl i druhou směnu. Ženuška, ale vydržela dva měsíce, než jí došla trpělivost a víkendy zastoupil soused. Děti u babičky a dědečka. Tatínek má rozvrácenou rodinu, prarodiče na prášcích a stavbu nikdo nechce koupit, protože i laik pozná, že kamarádi mají rádi pivní kulturu stavění.

Paragrafy

Omlouvám se, to byl jen úvod. Odborník ví, že existuje stavební zákon, stavební povolení a že je nutné se do pokynů alespoň podívat. Stavba svépomocí je totiž zavádějící pojem. Podívejme se na stavební zákon č.183/2006 Sb. a zejména pak na § 160


§ 160 Provádění staveb

(1) Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, pokud v odstavcích 3 a 4 není stanoveno jinak. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.

(2) Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.

(3) Svépomocí může stavebník sám pro sebe provádět

a) stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v § 103,

b) stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v § 104.

(4) Stavby uvedené v odstavci 3 lze provádět svépomocí, pokud stavebník zajistí stavební dozor, není-li pro takovou činnost sám odborně způsobilý. Jde-li však o stavbu pro bydlení nebo změnu stavby, která je kulturní památkou, je stavebník povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.


Člověk si řekne, nač odborné vedení stavbyvedoucím? Nebude mi stačit jen stavební dozor, kterého si občas pozvu? Nebo jak je dnes zcela běžné, že si zaplatím pro stavební úřad někoho, kdo mi dá potvrzení? Pouze v případě, že máte štěstí a svítí vám na životní cestu sluníčko. Nikdo a nic vám neháže klacky pod nohy, soused jsou skvělí, lidi na stavebním úřadě spí a banka vstřícná jak jen může být. 


Stavbyvedoucí je podle § 134 odst. 2 aktuálního stavebního zákona: „…osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu14) (dále jen „stavbyvedoucí“) …“

Tím zvláštním předpisem je zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon naplňují dva autorizační orgány ČKAIT – www.ckait.cz a ČKA – www.cka.cz. Tyto orgány udělují autorizaci, vedou veřejné seznamy autorizovaných osob a jsou povolány k dohledu nad kvalitou činnosti autorizovaných osob.

Podle § 17 až 19 zákona č. 360/1992 Sb., má plnohodnotné oprávnění k činnosti stavbyvedoucího na jakékoli stavbě jen člen komory ČKAIT (autorizovaný inženýr nebo technik). Autorizovaný architekt je oprávněn vést realizaci jen u jednoduchých staveb.Jednoduché stavby definoval stavební zákon č. 50/1976 Sb., (nyní tzv. „starý stavební zákon“ účinný do roku 2006) v ustanovení § 139b odst. 5, současný stavební zákon jednoduché stavby určuje v § 104, jak vyplývá z nadpisu tohoto paragrafu (oprava 02/2019). Provádění činnosti stavbyvedoucího bez oprávnění (autorizace) je přestupkem proti stavebnímu zákonu podle § 180 odst. 1 se sankcí až 200 tis. Kč. Naopak provádění stavby bez stavbyvedoucího (povinnost zajistit stavbyvedoucího je uložena v § 160 stavebního zákona) je přestupkem pro stavebníka (u staveb svépomocí) podle § 178 odst. 2 písm.

l se sankcí až 200 tis. Kč, pro zhotovitele podle § 181 odst. 1 písm. b) se sankcí až 500 tis. Kč.


Pekař není cukrář

Stavbyvedoucí není stavební dozor. Tyto dva pojmy si lidi zaměňují a pletou jejich povinnosti a činnost dohromady. Stavební dozor nekoordinuje a na stavbě není každý den. Neřeší řemeslníky a když se mu nechce tak neřeší ani bezpečnost práce na staveništi. To jen uvozuji následující článek, který už bude příběhem zmaru jednoho mého bývalého potenciálního klienta, který si vše co je výše uvedené uvědomil a pochopil, až v momentě kdy bylo pozdě. 

Ale co z článku vzešlo za podstatné informace? Stavba svépomocí není levnější a už vůbec není rychlejší. Tam kde je stavební povolení musí být stavbyvedoucí. Musíte dodržovat zákony, protože neznalost se neomlouvá a trest může bolet i vaší rodinu. 

Zmar

Na druhou stranu. Psal jsem to několikrát a krize ve stavebnictví přetrvává a je daleko hlubší než v ostatních odvětvích. Bez ukrajinců, gruzinců bychom v Česku už nepostavili ani bungalov, nejhorší typ stavby na světě. Řemeslníků je čím dál méně a zedníci zmizeli do automotive. Ukrajinec, byť si myslíte, že je šikovný a rychlý umí pracovat jen pod pravidelným dohledem.

Nesmí mít svobodu v přemýšlení nad tím co dělá, protože nechápe souvislosti a to co stačí na Ukrajině nemusí stačit v Česku. Sehnat dnes stavební firmu není jednoduché a je tomu věnovat hodně času a přípravy. Ani dobrý výběr není zárukou klidného spánku. Smlouvy o dílo, advokáti, recenze na internetu a třeba i ten stavební dozor nejsou od věci.

Nikdy však nepředčí selský rozum, trpělivost, schopnost jednat a pochopit, že ten zedník živí rodinu a stavební firma je podnikatel, který svou činnost vykonává pro zajištění zisku. Pokud stavební firma na stavbě nemá zisk, je ve ztrátě. Nebudu vysvětlovat ekonomii staveb, ale prostě to tak je a tím se jich nechci zastávat.

Pokud se stavebník na začátku postaví ke stavbě tak, že stavební firmě nezaplatí nebo ji nějak podrazí, nedopadne to nikdy dobře a tom se mohlo přesvědčit několik stavebníků. A na druhou stranu si dnes tavební firmu založí každá druhá trubka a bez stavebního vzdělání s četou umpalumpů=úkáček se pouští do stavebnictví. Pak brečí hlavně ti, co věi lámou přes koleno a spěchají. Ono utratit 8 mil Kč na stavbu rodinného domu se musí co nejrychleji, protoe banka čeká na svoje úroky. 

Nedostatek řemeslníků a zedníků na trhu je příběh sám od sebe a na vině není jen špatná politika státu směrem ke školství, stav na trhu práce a dokonce ani developeři, kteří poslali za účelem svého zisku a zajištění svých ekonomických zájmů nemálo stavebních firem do likvidace. Za nedostatkem řemeslníků a zedníků mohou také čeští rádoby kutilové co si staví svoje domky pomocí Youtube.

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla SEF URLs by Artio